powroty - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


PROJEKT ZAKOŃCZONY

grafika projektu Tu wracam Tu pracuję

grafika projektu z opisem Projekt dla osób powyżej 30 roku życia, które wróciły lub planują powrót z zagranicy do polski. czytaj więcej i sprawdź czy ten projekt jest dla Ciebiebaner_oprojekcie.pngbaner_ankieta.pngbaner_regulamin.pngbaner_rodo.png


baner_kontakt.png


baner reklamowy


menu strony

Sprawdź, na czym polega nasz projekt, kto może wziąć w nim udział i co możesz zyskać.

Dla kogo?

Dla mieszkańców województwa pomorskiego mających więcej niż 30 lat, którzy przynajmniej 6 miesięcy nieprzerwanie przebywali w jednym z następujących krajów: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania, wrócili do kraju nie dalej niż pół roku temu, aktualnie nie pracują oraz należą do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne - liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa),
 • mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do wyżej wymienionych grup (Uwaga! limit miejsc wykorzystany). 

Co zyskujesz biorąc udział w projekcie?

 • Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, które przygotują Cię do pracy w jednej z wybranych branż: budownictwie, transporcie, logistyce, turystyce i hotelarstwie, gastronomii, handlu, usługach opiekuńczych albo w przetwórstwie przemysłowym, w tym m.in. meblarstwie, przemyśle spożywczym, stoczniowym, morskim lub w sektorze ICT, BPO i IT;
 • Certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje uznany i rozpoznawalny w wybranej przez Ciebie branży;
 • Pomoc doradcy zawodowego, z którym wypracujesz plan działania dopasowany do Twoich predyspozycji. Jeśli będzie to niezbędne, doradca określi również najbardziej odpowiednią dla Ciebie ścieżkę szkoleniową, tak abyś mógł uzupełnić lub zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe;
 • Wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia  na terenie województwa pomorskiego i ofertę pracy u sprawdzonego  pracodawcy;
 • Pomoc w adaptacji w nowym miejscu w związku z pobytem w innym kraju;
 • Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i prawne – jeśli będziesz miał taką potrzebę, możesz skorzystać z porad związanych z prawem pracy oraz ze wsparcia psychologicznego;
 • Stypendium szkoleniowe, sfinansowanie egzaminu umożliwiającego potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych lub dodatek relokacyjny, który ułatwi Ci start w nowym miejscu po powrocie do kraju;
 • Sfinansowanie tłumaczenia zagranicznych dokumentów, które pomogą Ci potwierdzić posiadane kwalifikacje;
 • Zwrot kosztów dojazdu (do WUP w Gdańsku lub innego miejsca wskazanego przez organizatora), jeżeli korzystasz z poradnictwa EURES, poradnictwa zawodowego oraz szkolenia, a także zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkolenia

 

Jak się zgłosić i zostać uczestnikiem projektu?

1. ANKIETA - wypełnij ankietę – dzięki temu sprawdzisz czy oferta projektu jest dla Ciebie. 
2. ZGŁOSZENIE – jeżeli otrzymałe/aś pozytywny wynik ankiety, przygotuj formularz zgłoszeniowy i dostarcz go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Możesz to zrobić elektronicznie (zalecane z uwagi na zagrożenie związane z COVID-19), pocztą tradycyjną lub osobiście: 

elektronicznie – podpisz formularz elektronicznie z użyciem bezpłatnego podpisu zaufanego (profil zaufany) i wyślij na adres skrzynki e-PUAP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (wymagane założenie konta ePUAP) pocztą tradycyjną – na adres siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
 
osobiście – wrzuć formularz do oznaczonej skrzynki na korespondencję, która znajduje się w siedzibie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (przy drzwiach wejściowych).
 
Na tym etapie, przesyłasz do nas tylko formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi pobyt za granicą min. 6 miesięcy (np. umowa, payslip itp ) i dokumenty potwierdzające powrót (np. bilet lotniczy).
 
Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.
 
3. SPOTKANIE REKRUTACYJNE – po weryfikacji Twojego formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy Cię na spotkanie rekrutacyjne. Z uwagi na zagrożenie związane z COVID-19 rozmowa rekrutacyjna, jak i większość usług, które obecnie realizujemy w projekcie, odbywa się zdalnie.
 
4. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie i pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym to oficjalny początek Twojego udziału w projekcie. Jednak zanim do tego dojdzie musimy otrzymać od Ciebie zaświadczenie z ZUS potwierdzające Twój status na rynku pracy – czyli urzędowe potwierdzenie, że w dniu podpisania umowy jesteś osobą bezrobotną (bo tylko z osobą bezrobotną możemy podpisać umowę i udzielać wsparcia). 
Jeśli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami.
 

Partner projektu


logotyp stowarzyszenie wolna przedsiębiorczość


baner reklamowy

menu strony

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się, czy możesz wziąć udział w projekcie.

Przejście na stronę z ankietąbaner reklamowy

menu strony

Zapoznaj się z regulaminem projektu i niezbędnymi dokumentami.

Regulamin projektu

Załacznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

UMOWA uczestnictwa w projekcie
Załacznik nr 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załacznik nr 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu o spełnieniu kryteriów uczestnictwa w projekcie
Załacznik nr 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (1)
Załacznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (2)
Załacznik nr 6. Oświadczenie Uczestnika Projektu nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Załacznik nr 7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika projektu
Załacznik nr 8. Oświadczenie Uczestnika Projektu o posiadanym rachunku bankowym
Załącznik nr 9. Oświadczenie Uczestnika Projektu nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (3 miesiące)


baner reklamowy

menu strony

Przeczytaj klauzulę informacyjną i dowiedz się, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administrator danych

Dane osobowe są przetwarzane w ramach dwóch zbiorów danych: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" oraz "Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych".
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" jest Zarząd Województwa Pomorskiego  z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
Zarząd Województwa Pomorskiego powierzył przetwarzanie danych osobowych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Gdańsku (WUP) z siedzibą: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, tel. 58 326 18 01. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wup.gdansk.pl, tel. 58 32 64 880.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach "Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych" jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@miir.gov.pl.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe kandydatów i uczestników projektu „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję" są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rekrutacją i realizacją projektu. Dane osobowe w szczególności są przetwarzane w celu potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i są przetwarzane na podstawie:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
 • Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  – umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. 

Odbiorcy danych osobowych

Podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne.
Podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy usług informatycznych). 

Podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie z jej poleceniami.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych.

Prawa w zakresie danych osobowych

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję".
baner reklamowy

menu strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem - prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Biuro projektu "Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję" czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –15.00
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tel.: +48 573 922 801, +48 58 32 64 864, +48 58 32 64 866, e-mail: powroty@wup.gdansk.pl


baner reklamowy

logotypy Funduszy Europejskich, flaga Polski logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, flaga Uni Europejskiej
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę