koronawirus - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Ogłoszenie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 4.03.2021 r.

w sprawie funkcjonowania Urzędu w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19 od dnia 4 marca 2021 r. Urząd realizuje swoje zadania z uwzględnieniem poniższych zasad1:

  1. zalecaną dla klientów Urzędu formą składania dokumentów jest droga elektroniczna, zgodnie ze sposobami przyjmowania i załatwiania spraw w WUP w Gdańsku określonymi w BIP Urzędu.
  2. dokumenty, które muszą być złożone w Urzędzie w formie papierowej zaleca się przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieszczać w oznaczonych skrzynkach znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (przy drzwiach wejściowych oraz na II piętrze przy kancelarii ogólnej) oraz w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku przy ul. Jaracza 18 A (na zewnątrz budynku).
  3. osobiste załatwianie spraw w Urzędzie możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty z właściwym pracownikiem oraz przy zachowaniu należytego reżimu sanitarnego, co oznacza, że na terenie Urzędu konieczne jest:

       a. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki,
       b. dezynfekowanie rąk przy wejściu do Urzędu oraz w innych miejscach wskazanych przez pracownika Urzędu,
       c. zachowywanie odległości min. 1,5 m pomiędzy osobami,
       d. poruszanie się po Urzędzie tylko w obecności pracownika, z którym klient był umówiony,
       e. przebywanie w pomieszczeniach biurowych max. 1 osoby na 1 stanowisko obsługi, z wyłączeniem:

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów;  
    4. kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: wup@wup.gdansk.pl, albo telefonicznie: w Gdańsku pod nr 58 32 61 800 lub 58 32 61 801, w Słupsku pod nr  59 84 68 300 lub 609-694-191,

    5. opłaty z tytułu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz opłaty za wydanie zaświadcza o wykonywaniu działalności będą przyjmowane wyłącznie przelewem na rachunek bankowy WUP w Gdańsku o numerze 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663  prowadzonym w PKO Bank Polski S.A.

Powyższe ogłoszenie obowiązuje do odwołania.

Izabela Jezierska,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku


na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń́, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367)  – stan na dzień 4 marca 2021 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę